určovací klíč (PDF, 963,4kB) >>>   

Soumračník metlicový - Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)


Syn.: flavus (Brünnich, 1763), thaumas (Hufnagel, 1766)
Délka předního křídla: 13-14 mm
Areál. Západopalearktický. Od severní Afriky přes celou Evropu, na severu zasahuje do Anglie,Walesu a Dánska. Na východ dále přes Kavkaz, jižní Ural, Blízký východ až po Irán. V posledních letech se v Anglii šíří na sever.
Biotopová vazba. Lesostepi, zanedbané louky s křovinami, meze, okraje lesů, lesní paseky a světliny, ale také ruderálnější stanoviště jako železniční náspy, staré vinice, okraje polních cest. Oproti příbuznému soumračníku čárečkovanému (Thymelicus lineola) preferuje zarostlejší stanoviště s vysokostébelnými porosty a větším podílem keřů.
Živná rostlina housenek. Především medyněk vlnatý (Holcus lanatus) a m. měkký (H. mollis), vzácněji jsou hlášeny i jiné druhy trav.
Vývoj. Jednogenerační (červen – začátek srpna). Vajíčka kladena v malých skupinách na vnitřní strany pochev terminálních listů medyňků. Kladení je velmi charakteristické: samice usedne na květenství medyňku a pozpátku z něj “sbíhá”, dokud abdomenem nenarazí na listovou pochvu. Larvy se líhnou ještě na podzim, sežerou vaječnou skořápku, načež okolo sebe utkají kokon, v němž přezimují. Mladé larvy žerou zapředené v trubičce z listů živné rostliny, starší larvy k sobě spřádají více listů, v zápředcích se i kuklí.
Chování. Samci jsou výrazně teritoriální, vyčkávají na vyvýšených stéblech trav a podobných místech, chování velmi závislé na počasí (je pro ně nutné slunění). Nektar vyhledávají hlavně okolo poledne, ovšem ani během sání nektaru neztrácejí “zájem” o samice, které často pronásledují. Populace jsou sedentární, většina jedinců se po celý život drží na místě. Přestože preferují zarostlejší a křovinaté biotopy, nedokáží migrovat přes bariéry stromové vegetace. Na vhodných lokalitách dosahují velmi vysokých populačních hustot.
Podobné druhy v ČR. Soumračník čárečkovaný (Thymelicus lineola), s. žlutoskvrnný (T. acteon).
Rozšíření v ČR. Všeobecně rozšířený druh, který však chybí ve velmi lesnatých krajích a v intenzívně obdělávané krajině. Někdy je zaměňován s podobným soumračíkem čárečkovaným (Thymelicus lineola), což mohlo vnést jisté nepřesnosti do mapy rozšíření.
Ohrožení a ochrana. Motýl není ohrožen, místy se dokonce šíří s tím, jak zarůstají dříve intenzívně obhospodařované louky a pastviny. Potenciálním nebezpečím je zástavba, případně státem sponzorované zalesňování takzvaných “neproduktivních” pozemků.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samice, Čechy, 2006. Foto M. Vojtíšek
Samice, Čechy, 2006. Foto M. Vojtíšek
Samec, Beskydy, 2007. Foto M. Mandák
Samec, Beskydy, 2007. Foto M. Mandák
Samice, Čechy, 2006. Foto M. Vojtíšek
Samice, Čechy, 2006. Foto M. Vojtíšek
---