určovací klíč (PDF, 802,5kB) >>>   

Soumračník černohnědý - Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)


Délka předního křídla: 16-18 mm
Areál. Eurosibiřský. Nesouvislý areál od severního Španělska přes střední Evropu, na severu zasahuje do nejjižnějšího Švédska a Pobaltí, na jihu se vyskytuje v severní a střední Itálii až po severní Balkán a severozápadní Turecko, na východ areál výskytu pokračuje přes Rusko, až po Amur a Koreu.
Biotopová vazba. Obývá podmáčené nekosené louky podél vodotečí a vlhké travnaté lesní lemy, dále pak dlouhostébelné partie sprašových stepí, výslunné lesostepi, staré vinice, lesní průseky a paseky v teplých dubohabřinách i křovinaté partie na vátých píscích. Často se vyskytuje na neobdělávaných travnatých plochách v blízkosti umělých vodních nádrží, pískoven a štěrkoven, také na strouhách podél cest a kanálů.
Živná rostlina housenek. Několik druhů širokolistých travin, především bezkolenec modrý (Molinia caerulea) a třtina šedavá (Calamagrostis canescens).
Vývoj. Jednogenerační (červen – červenec). Vajíčka kladena jednotlivě na traviny. Larva se přes den schovává v trubičce ze zapředeného listu, kde také přezimuje. Žír provádí ve večerních hodinách. Kuklí se v zapředeném listu živné rostliny
Chování. Nebylo dosud studováno. Na lokalitách často v početných populacích, obratný letec, často usedá na vysoké byliny či keře.
Podobné druhy v ČR. Žádné.
Rozšíření v ČR. Výskyt je omezen na dvě nížinné oblasti. Jednou je jižní a jihovýchodní Morava a zasahuje až na střední Moravu (Kroměřížsko, Přerovsko). Nově bylo nalezeno několik izolovaných populací v severních Čechách (Českolipsko, Šluknovský a Frýdlantský výběžek). Na jižní Moravě v posledních desetiletích expandoval na množství nových lokalit a v současnosti se šíří dále na sever. Byly také hlášeny nálezy ojedinělých exemplářů mimo areál výskytu, což svědčí o jeho značné disperzalitě.
Ohrožení a ochrana. V současnosti není ohrožen. Tento druh se v posledních dvaceti letech šíří, což koresponduje s údaji o výskytu v Polsku a na jižním Slovensku. Osídluje opuštěné ruderalizované aluviální louky a také nové vytvořené biotopy jako jsou okolí umělých vodních ploch, štěrkovny a pískovny. Takové populace mohou být zničeny nevhodnou rekultivací a zástavbou průmyslovými zónami. Jako vhodný management doporučujeme mozaikovité sečení.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samec. Foto M. Hrouzek
Samec. Foto M. Hrouzek
Samice, Znojemsko, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samice, Znojemsko, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samec, Znojemsko, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samec, Znojemsko, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samec, Pálava, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samec, Pálava, 2005. Foto M. Vojtíšek
---