určovací klíč (PDF, 675,1kB) >>>   

Soumračník žlutoskvrnný - Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)


Délka předního křídla: 11-13 mm
Areál. Mediteránní. Severozápadní Afrika, západní, střední a jihovýchodní Evropa, Turecko, Blízký a Střední východ až po Írán.
Biotopová vazba. Lesostepi a křovinaté stepní stráně, obyčejně v pozdějších stádiích sukcese; květnaté lesní lemy a paseky v teplých dubohabřinách (obory na Pálavě) a také v opuštěných vápencových lomech.
Živná rostlina housenek. Válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum).
Vývoj. Jednogenerační (červen – polovina srpna). Vajíčka kladena v řádečcích na vnitřní strany pochev terminálních listů válečky. Pro ovipozici a vývoj jsou preferovány větší a vzrostlejší jedinci živné rostliny rostoucí na výslunných k jihu obrácených stanovištích. Housenka si ihned po vylíhnutí (aniž by začala žrát) upřede kokon připevněný ke straně vaječné skořápky, v němž přezimuje. Na jaře se prokouše ven, žír na jemných lístcích válečky, které okusuje ze stran. Mladá larva si spřede (částečně uzavře) list trávy několika volnými vlákny, z tohoto úkrytu vychází navečer a zubovitě okusuje listy trav. Před kuklením spřede několik listů trávy nízko nad zemí, v tomto úkrytu se kuklí.
Chování. Vyčkávací párovací strategie samců. Dobře vymezené kolonie, jež na vhodných lokalitách mohou hostit i velké množství jedinců. Protože však motýl má velmi specifické stanovištní nároky (viz dále), jsou kolonie často značně izolované, s minimální výměnou jedinců mezi nimi.
Podobné druhy v ČR. Soumračník metlicový (Thymelicus sylvestris), s. čárečkovaný (T. lineola).
Rozšíření v ČR. V minulosti velmi rozšířený především v termofytiku, v posledním půlstoletí drasticky ustoupil. V Čechách recentně již pouze v Českém krasu, nejbližším okolí Prahy, Českém středohoří a na Žatecku. Izolované kolonie v kaňonu Vltavy jižně od Prahy, na pošumavských vápencích, Karlovarsku a ve východních Čechách nebyly po roce 2002 potvrzeny. Vymizel tak v celých v západních, jižních a východních Čechách. Na Moravě přežívá v nepočetných izolovaných populacích již pouze na Pálavě, v jižní části Moravského krasu na kraji Brna a na dvou lokalitách ve vápencových lomech na Olomoucku a Novojičínsku. Jinde již nebyl nově potvrzen, včetně v sprašových stepí jihovýchodní Moravy.
Ohrožení a ochrana. Kriticky ohrožený, a to v celé západní a střední Evropě. Ohrožen z obdobných příčin jako jiní motýli xerotermních a travnatých biotopů. Jeho ochranu komplikuje skutečnost, že je vázán na pokročilejší stadia sukcese, kdy původně krátkostébelné lokality zarůstají vysokostébelnou vegetací s křovinami a mladými stromy. Jak upozornil například Thomas (1990), management stanovišť takového druhu je opakem managementu cíleného na druhy nejranějších sukcesních stadií. Dokazuje to například vývoj populací v jižní Anglii, jejichž početnost se mnohonásobně zvýšila v letech po epidemii myxomatózy, jež zlikvidovala králíky, hlavní herbivory tamních xerotemních strání. Nárůst populací soumračníka žlutoskvrného se ovšem předvídatelně kryl s drastickým poklesem populací jiných druhů (např. modráska jetelového – Polyommatus bellargus). Proto je efektivní ochrana celých druhových spekter xerotermních stanovišť nejúčinnější na skutečně rozlehlých lokalitách (nebo v sítích lokalit situovaných dostatečně blízko sebe), na nichž je různými typy managementu udržována pestrá mozaika stanovišť. Taková rozlehlá a pestrá stanoviště často vznikají v areálech velkých lomů, proto by ochrana přírody měla v přírodovědně zajímavých oblastech spolupracovat s těžařskými firmami a vytěžené lomy využívat jako refugia xerotermní bioty. Tak ohrožený druh, jako je soumračník žlutoskvrnný, vyžaduje management všech lokalit, kde dosud přežil, jakož i vypracování záchranného programu.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samice, Čechy, České středohoří, červenec 2011. Foto M. Vojtíšek
Samice, Čechy, České středohoří, červenec 2011. Foto M. Vojtíšek
Samec, České středohoří, červenec 2009. Foto M. Vojtíšek
Samec, České středohoří, červenec 2009. Foto M. Vojtíšek
Samec, České středohoří, červenec 2009. Foto M. Vojtíšek
Samec, České středohoří, červenec 2009. Foto M. Vojtíšek
Žatecko, 2007. Foto P. Krásenský
Žatecko, 2007. Foto P. Krásenský
Samice, Chorvatsko, 2007. Foto S. Krejčík
Samice, Chorvatsko, 2007. Foto S. Krejčík
Samec, jižní Morava, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samec, jižní Morava, 2005. Foto M. Vojtíšek
---