určovací klíč (PDF, 896,4kB) >>>   

Modrásek hořcový Rebelův - Maculinea alcon rebeli (Hirschke, 1904)


Syn.: xerophila Berger, 1946
Délka předního křídla: 17-19 mm
Areál. Západopalearktický. V západní a střední Evropě velmi ostrůvkovitě. Na východ jižní část evropského Ruska až po Altaj a Ťan-Šan. V současnosti je taxon na základě výsledků studia molekulární genetiky považován za xerofilní ”ekologickou rasu” modráska hořcového ( Maculinea alcon ). Oba ekotypy se liší živnou rostlinou, stanovištěm a hostitelskými druhy mravenců.
Biotopová vazba. Suché a výhřevné křovinaté stráně s nezapojeným drnem, často na bazickém podloží. Především extenzívní pastviny, v současnosti také tankodromy ve vojenských prostorech.
Živná rostlina housenek. V České republice potvrzen pouze hořec křížatý ( Gentiana cruciata ).
Vývoj. Jednogenerační (konec června – srpen), housenky se někdy vyvíjejí i dva roky. Samice kladou relativně velká vajíčka na poupata a do paždí listenů živné rostliny. Housenky žerou v semenících hostitelské rostliny 2-3 týdny, při větším počtu larev v jednom semeníku pozorována vzájemná predace. Po dosažení čtvrtého instaru si housenky vytvoří otvor ve spodní části semeníku, kterým propadnou pod živnou rostlinu, a čekají na objevení dělnicemi hostitelských mravenců rodu Myrmica (obligátní myrmekofilie). Pravděpodobnost úspěšné adopce prudce klesá s dobou, po kterou leží housenka pod živnou rostlinou. V mraveništích probíhá jednoletý nebo dvouletý vývoj. V průběhu adopčního obřadu komunikují housenky s mravenci prostřednictvím chemických atraktantů. V mraveništích housenky na mravencích parazitují. K vnitrodruhové predaci mezi housenkami a k požírání larev a vajíček mravenců dochází pravděpodobně pouze při nedostatku potravy. Mortalita housenek modrásků v mraveništích může dosáhnout až 80-90 %.
Chování. Protandrický, uzavřené sedentární populace (imága mají minimální disperzní schopnosti a většina z nich neopouští svá mikrostanoviště). Samice se zdržují v blízkosti živných rostlin, obě pohlaví sají nektar především na rostlinách z čeledi Fabaceae.
Podobné druhy v ČR. Modrásek očkovaný ( Maculinea teleius ).
Rozšíření v ČR. Velmi lokální, známo jen několik populací v českém a moravském termofytiku. Recentně zjištěn na Kokořínsku, Litoměřicku, v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Mladá-Milovice, na Znojemsku, ve Žďánických vrších a v Bílých Karpatech.
Ohrožení a ochrana. Vymírající, kriticky ohrožený. Ukončení tradičního managementu vede k zarůstání lokalit expanzivními druhy trav a keřů, tedy k nevyhnutelnému zániku modrásčích populací. Kolonie hostitelských mravenců se mohou v dostatečné početnosti a hustotě udržet pouze na lokalitách s nízkým a řídkým vegetačním krytem. Přežití životaschopných populací závisí na extenzívní pastvě či na jiných typech disturbancí, které zajišťují vhodné mikrostanovištní podmínky.
Nejvhodnějším způsobem obhospodařování je extenzivní pastva malých stád koz a ovcí. Na dlouhodobě neobhospodařovaných lokalitách je nutné nejdříve provést radikální asanační zásahy. Nezbytná je především likvidace náletových dřevin a maloplošné narušení drnu v okolí hořců, tak aby mohlo dojít k přirozenému zmlazení populace. Po těchto asanačních zásazích je možné přistoupit k obnově tradičního managementu nebo jeho simulaci. Ve vojenských výcvikových prostorech dochází k opakovanému maloplošnému zvratu do iniciálních fází sukcese především v důsledku pohybu vojenské techniky, výbuchům cvičné munice a lokálním požárům. Obdobné zásahy je možné využít k asanaci dlouhodobě neobhospodařovaných ploch. S ohledem na fenologii mravenců, rostlin i motýlů je nejvhodnějším obdobím pro radikální asanační zásahy zima, kdy jsou mravenci i housenky ukryty ve spodních částech mravenišť (až několik desítek cm pod povrchem půdy), a nemohou být přímo ohroženy.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samice, jižní Morava, 21.6.2013. Foto V. Hotárek
Samice, jižní Morava, 21.6.2013. Foto V. Hotárek
Samice, Morava, 2005. Foto D. Novotný
Samice, Morava, 2005. Foto D. Novotný
Morava, 2006. Foto M. Ryšavý
Morava, 2006. Foto M. Ryšavý
Slovensko, 2006. Foto M. Hrouzek
Slovensko, 2006. Foto M. Hrouzek
Čechy, 2007. Foto M. Zlatník
Čechy, 2007. Foto M. Zlatník

Vejce

Vajíčka (nápadně bílá) na horních listech a květních pupenech hořce křižatého, Morava, 2005. Foto D. Novotný
Vajíčka (nápadně bílá) na horních listech a květních pupenech hořce křižatého, Morava, 2005. Foto D. Novotný

Kladení

Samice kladoucí bílá vajíčka na hořec. Foto P. Šnajdara
Samice kladoucí bílá vajíčka na hořec. Foto P. Šnajdara
---