určovací klíč (PDF, 791,5kB) >>>   

† Bělásek jižní – Pieris mannii (Mayer, 1851)


Rozpětí křídel: 40-46 mm, délka předního křídla: 20-26 mm
Areál. Mediteránní. Severní Afrika, roztroušeně v jihozápadní Evropě, Balkánský poloostrov až po Sýrii. Na sever zasahoval donedávna po jižní Švýcarsko a jižní Slovensko. V posledních letech motýl výrazně expanduje v západní Evropě na sever a osídluje zde záhony s iberkami v intravilánech obcí. Ze Švýcarska se rychle rozšířil do většiny jihozápadního Německa, později pak do středního a východního Německa a západního Rakouska. Nově také zjištěn v severovýchodním Bavorsku a jižním Sasku nedaleko českých hranic. Nejdále na sever zatím nalezen v severoněmeckém Meklenbursku-Předním Pomořansku a v roce 2017 poprvé zjištěn dokonce v Holandsku.
Biotopová vazba. Skalnaté výslunné stepi a lesostepi na vápencovém podkladu. V poslední dekádě také zahrady a parky s výsadbami iberek.
Živná rostlina housenek. Peltaria perenis (Dolní Rakousko), P. alliaria (Rumunsko), Alyssoides spp. (Švýcarsko), iberka (Iberis spp.) a zřejmě další brukvovité (Brassicaceae). Zahradní populace expandující v západní Evropě se vyvíjejí na iberkách – i. vždyzelená (Iberis sempervirens) a i. hořká (I. amara).
Vývoj. Na jižním Slovensku dvougenerační (duben – červen, červenec – srpen), v jižní Evropě vícegenerační. Vajíčka kladena jednotlivě na spodní stranu listů živných rostlin rostoucích na skalnatých ploškách s řídkým rostlinným pokryvem. Larva vyžírá listové růžice. Kukla přezimuje.
Chování. Nepopsáno. Na rozdíl od příbuzného běláska řepového (Pieris rapae) imága létají rychle a klikatě. V poslední dekádě expanduje na sever a zjevně má značnou disperzní schopnost.
Podobné druhy v ČR. Bělásek řepový (Pieris rapae).
Rozšíření v ČR. Nalezen D. Povolným 13.8.1973 na jižním svahu Svatého kopečku na Pálavě (5 jedinců včetně samice) (Povolný 1975; Králíček a Povolný 1980; dokladové kusy v Moravském zemském muzeu v Brně). Další dva jedinci doloženi ze stejné lokality o několik let dříve také v Moravském zemském muzeu v Brně (20.7.1967 a 20.7.1969, coll. Hachler, O. Jakeš revid.). Od té doby u nás nebyl znovu zjištěn. Motýl se do České republiky pravděpodobně může znovu rozšířit v souvislosti s jeho nynější masivní expanzí v západní Evropě. Především pak v západní polovině Čech při hranici s Německem je třeba kontrolovat bělásky na výsadbách iberek v obcích.
Ohrožení a ochrana. Vymřelý (1973). O ekologických nárocích druhu v ostrůvkovitých populacích při severní hranici rozšíření není prakticky nic známo, výzkum je navýsost žádoucí, i vzhledem k jeho nynější expanzi. Není vyloučeno, že druh byl v minulosti na Pavlovských vrších přehlížen mezi velmi hojným běláskem řepovým a později vlivem změn biotopů vyhynul, obdobně jako modrásek stepní (Polyommatus eroides).


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samice, Chorvatsko, 2005. Foto F. Slamka
Samice, Chorvatsko, 2005. Foto F. Slamka
Samec, Chorvatsko, 2005. Foto F. Slamka
Samec, Chorvatsko, 2005. Foto F. Slamka
---