určovací klíč (PDF, 580,5kB) >>>   

Modrásek východní - Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865)


Rozpětí křídel: 22-26 mm, délka předního křídla: 10-12 mm
Syn.: schiffermuelleri (Hemming, 1929)
Areál. Pontomediteránní. Ostrůvkovitě: východní Rakousko, Česká republika, východní Německo, Polsko, Pobaltí, jižní Finsko a přes východní část střední Evropy až po Čínu. Ve střední Evropě je velmi lokální, ohrožený a všude na ústupu.
Biotopy v ČR. Křovinaté skalní stepi a lesostepi, suché vyprahlé pastviny a stráně v teplých oblastech – vždy plošky s řídkou krátkostébelnou vegetací a velkou pokryvností mateřídoušek.
Živná rostlina housenek. Mateřídoušky (Thymus spp.), v českém termofytiku především m. časná (T. praecox) a m. panonská (T. pannonicus) (Skala et al. 2023).
Vývoj. Dvougenerační (duben – červen, červenec – začátek září), přičemž 2. generace je pouze částečná za vhodných klimatických podmínek a v některých velmi suchých letech může chybět. Samice klade vajíčka jednotlivě do květenství živné rostliny rostoucí na kamenitých místech se sporým vegetačním krytem. Larva požírá květy, v případě mateřídoušky časné (T. praecox) také mladé měkké vrcholové listy a je obligátně myrmekofilní, přezimuje kukla (Skala et al. 2023).
Chování. Dosud studováno pouze v jihozápadním Finsku. Populace sedentární, ostře ohraničené a nepočetné. Jedinci mají velmi malou disperzní schopnost (samci průměrně 100 metrů, samice jsou schopny delších přeletů). Imága jsou v terénu nenápadná, létají pomalu a nízko nad porosty mateřídoušky, kde také sají nektar. Protandrický, samci vyhledávají samice patrolováním.
Podobné druhy v ČR. Modrásek černočárný (Pseudophilotes baton), který však žije pouze v jižních a jihozápadních Čechách, kde naopak chybí m. východní. Jejich rozlišení je možné pouze na základě studia genitálií.
Rozšíření v ČR. Vždy velmi lokální v teplých oblastech, na většině lokalit vymizel. V Čechách v současnosti pouze v hrstce nepočetných populací v blízkém okolí Prahy (Radotínské a Prokopské údolí, Kladensko a Kralupsko), Českém krasu, Českém středohoří, okolí Mostu a Žatecku. Na Moravě vymřel v roce 2004. V 90. letech 20. století vymizel na Pálavě a Mohelně, na přelomu tisíciletí pak i z izolovaných velmi malých populací na jihovýchodní Moravě; ojedinělý nález na Malém Kosíři u Prostějova (1994, Kuras) a staré hlášení z okolí Moravské Třebové jsou nejsevernější nálezy z Moravy.
Ohrožení a ochrana. Kriticky ohrožený druh, na Moravě vymřelý (2004). Je existenčně vázán na kamenitá xerotermní stanoviště bez zapojené vegetace a s početnými polštáři mateřídoušky. Na stepních lokalitách, kde chybí dostatečná plocha nejranějších sukcesních stadií, druh velice rychle mizí. Ve Finsku se modrásek východní v první polovině 20. století vyskytoval na více než dvaceti lokalitách a v 80. letech už pouze na jedné. Četné lesní požáry a nově vytvořený vojenský prostor tam zajistily množství otevřených disturbovaných ploch bez vegetace. Odtud byl motýl úspěšně reintrodukován v polovině 90. let na stanoviště do té doby zarostlé borovým lesem (před repatriací byl borový les nemilosrdně vykácen a ponechaly se jen solitérní stromy). Obdobný management je nutné prosadit na všech našich lokalitách. Pouhé prořezávaní keřů a sečení stepních lokalit nemůže zcela nahradit přímé narušování drnu, na něž je druh existenčně vázaný. Proto je na místech výskytu nutno zajistit extenzivní pastvu (malá stádečka dobytka, nejlépe kozy) a podporovat intenzivní sešlap. Zkušenosti z Finska ukazují na vhodnost občasného řízeného vypalování v zimních měsících.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samec, Čechy, Praha, 2010. Foto T. Bílek
Samec, Čechy, Praha, 2010. Foto T. Bílek
Samice, okolí Prahy, květen 2010. Foto M. Vojtíšek
Samice, okolí Prahy, květen 2010. Foto M. Vojtíšek
Samec, okolí Prahy, květen 2010. Foto M. Vojtíšek
Samec, okolí Prahy, květen 2010. Foto M. Vojtíšek
Samec, okolí Prahy, květen 2010. Foto M. Vojtíšek
Samec, okolí Prahy, květen 2010. Foto M. Vojtíšek
Samice, okolí Prahy, 2008. Foto M. Zlatník
Samice, okolí Prahy, 2008. Foto M. Zlatník
Samec, okolí Prahy, 2008. Foto Z. Hanč
Samec, okolí Prahy, 2008. Foto Z. Hanč
Samec, okolí Prahy, 2008. Foto Z. Hanč
Samec, okolí Prahy, 2008. Foto Z. Hanč
Samec, jižní Slovensko. Foto M. Hrouzek
Samec, jižní Slovensko. Foto M. Hrouzek
Samec, Čechy, 2007. Foto M. Vostrý
Samec, Čechy, 2007. Foto M. Vostrý
Samec, Čechy, 2007. Foto M. Vostrý
Samec, Čechy, 2007. Foto M. Vostrý

Kopulace

Kopulace, samec vlevo, Praha, 27.4.2014. Foto V. Hotárek
Kopulace, samec vlevo, Praha, 27.4.2014. Foto V. Hotárek
---