určovací klíč (PDF, 1010,8kB) >>>   

Ostruháček trnkový - Satyrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775)


Délka předního křídla: 14-16 mm
Areál. Západopalearktický. Jižní a střední Evropa po Balt, přes Balkán, Turecko až na jižní Ural, Kavkazsko, Zakavkazsko.
Biotopová vazba. Suché teplé křovinaté stráně s jižní expozicí, stepní refugia s nízkým keřovitým porostem, křovinaté lesní lemy v teplých oblastech.
Živná rostlina larev. Řešetlák počistivý ( Rhamnus catharticus ).
Bionomie. Jednogenerační (červen až červenec). Preferuje osluněné soliterní keře. Vajíčko přezimuje. Zelená housenka žije nejprve v rašících pupenech, později na listech řešetláku. Kuklí se na zemi, v blízkosti živné rostliny.
Chování. Relativně sedentární kolonie, imága se nevzdalují z lokalit, samci jsou teritoriální nebo přímo “lekují” na keřích. Imága často navštěvují květy ostružiníků ( Rubus spp.), bezu chebdí ( Sambucus ebulis ) a okoličnatých rostlin.
Podobné druhy v ČR. Ostruháček jilmový ( Satyrium w-album ).
Rozšíření v ČR. Omezen na xerotermní biotopy nejteplejších oblastí. V Čechách obývá Český kras, Pražskou kotlinu, Středočeskou vrchovinu a České středohoří, velmi lokálně také v jižních Čechách a Polabí. Na jižní Moravě žije po okolí Brna a Vsetínské vrchy. Z řady oblastí vymizel (střední a severní Morava, západní Čechy).
Ohrožení a ochrana. Ohrožený. Vyžaduje prosluněné a nezapojené porosty křovin s řešetlákem na nejteplejších a vyprahlých lokalitách. Upuštění od pařezinového hospodaření a lesní pastvy, zapojování polootevřených lesostepních stanovišť a jejich sukcesní přeměna v les, nebo i záměrné výsadby (akát, borovice černá) nesporně přispěly k ústupu tohoto druhu. Nepřímým důkazem je výskyt prosperujících populací na narušených stanovištích neovlivněných racionálním lesním hospodařením: velmi silné populace byly zjištěny na okrajích velkolomů Čertovy schody (Český kras) nebo Mokrá (Moravský kras), kde bylo před těžbou odstraněno stromové patro (případně se ještě neobnovilo po těžbě). Na lesostepních lokalitách nedopustit zapojení stromového patra, lokality v lesích udržovat výmladkovým hospodařením, při rekultivaci těžebních prostorů s výskytem tohoto motýla vyloučit lesnickou rekultivaci a zajistit trvalý management.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samice, Marefy, 21.6.2013. Foto V. Hotárek
Samice, Marefy, 21.6.2013. Foto V. Hotárek
Samec, Křižanovice, 23.6.2014. Foto V. Hotárek
Samec, Křižanovice, 23.6.2014. Foto V. Hotárek
Samec, Moravský kras, 2007. Foto M. Koupý
Samec, Moravský kras, 2007. Foto M. Koupý
Samec, Český kras, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samec, Český kras, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samice, Český kras, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samice, Český kras, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samec, Bílé Karpaty, 2007. Foto M. Vojtíšek
Samec, Bílé Karpaty, 2007. Foto M. Vojtíšek
---