určovací klíč (PDF, 864,4kB) >>>   

Pestrobarvec petrklíčový - Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)


Délka předního křídla: 14-17 mm
Areál. Evropský. Od severního Španělska a severního Řecka, přes Pobaltí po Ural. Chybí v severním Německu, jižní Itálii a na středomořských ostrovech.
Biotopová vazba. Druh ranějších sukcesních stadií v listnatých lesích: travnaté kvetoucí mýtiny, lesní louky a světliny listnatých lesů, průseky a lesní cesty; také křovinaté lesostepi. Vzácně vesnické hřbitovy či zahradnictví, kde housenka žije na kultivarech petrklíče.
Živná rostlina housenek. Prvosenka jarní ( Primula veris ) a p. vyšší ( P. elatior ).
Bionomie. Jednogenerační (duben až červen), na jižní Moravě dvě generace (duben – květen, červenec – srpen). Samice klade skupinky vajíček na rub listu živné rostliny. Mladé housenky žijí pospolitě na rubu listu, starší, žlutohnědé housenky se zdržují v přízemní části stonku a žerou v noci. Černě skvrnitá okrová kukla je připoutaná na spodní straně listů nebo na stonku živné rostliny.
Chování. Tvoří většinou málo početné, sedentární kolonie. Teritoriální samci hájí před jinými samci osluněná místa na keřích, odkud přehlédnou osluněné plošky s porosty živné rostliny. Aktivně vylétávají za samicemi. Teritoria bývají vybírána na stejných místech z roku na rok, disperzalita imág je velmi malá. Obě pohlaví aktivují jen do ca 14 hodin, nocují vysoko ve stromech nebo keřích.
Podobné druhy v rámci ČR. Žádné.
Rozšíření v ČR. Motýl je ostrůvkovitě rozšířen zejména v oblasti vlhčích listnatých lesů nížin a pahorkatin, z mnoha oblastí vymizel nebo se stal vzácným. V Čechách v Českém krasu, Středočeské vrchovině, na Lounsku, Karlovarsku a v Polabí; na Moravě zejména na jihu (po Olomoucko); ze severní Moravy a jižních Čech prakticky vymizel.
Ohrožení a ochrana. Ohrožený druh, který je vázán na mozaiku zarostlejších ploch (s mladými stromy do výšky ca 5 metrů) a otevřených vlhkých pasek či louček. Lze jej tudíž charakterizovat jako druh pozdějších, avšak ne zcela zapojených sukcesních stadií v lesních porostech. V minulosti prosperoval ve výmladkových lesích a pařezinách, velkoplošná a věkově uniformní obnova na rozsáhlých pasekách mu nevyhovuje. Na lokalitách provádět těžbu a zalesňování po malých kotlících či pruzích, na pasekách ponechávat výstavky či skupiny ”plevelných” dřevin, nezalesňovat mokré lesní loučky. Jednoznačnou genocidou je pro něj převod listnatých porostů na monokultury jehličnanů.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samec, Břeclavsko, 8.5.2013. Foto V. Hotárek
Samec, Břeclavsko, 8.5.2013. Foto V. Hotárek
Čechy, Královéhradecko, 1993. Foto P. Bílek
Čechy, Královéhradecko, 1993. Foto P. Bílek
Samice, České středohoří, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samice, České středohoří, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samec, Slovensko. Foto M. Hrouzek
Samec, Slovensko. Foto M. Hrouzek
Samec, Slovensko. Foto M. Hrouzek
Samec, Slovensko. Foto M. Hrouzek
---