určovací klíč (PDF, 784,8kB) >>>   

Okáč poháňkový - Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)


Délka předního křídla: 14-16 mm
Areál. Západopalearktický. Od severozápadní Afriky přes celou Evropu včetně Středomoří a Fenoskandie, Turecko, Blízký východ po jihozápadní Sibiř a Střední Asii.
Biotopová vazba. Otevřené biotopy (louky) všech typů, včetně lesních luk, intravilánů obcí a měst, lomů, výsypek atd. Asi jediný druh schopný osídlovat i takzvané ”trvalé travní porosty” (intenzívně pěstované kultury trav s minimální druhovou diverzitou bylinného patra).
Živná rostlina housenek. Hojné luční trávy jako kostřava červená ( Festuca rubra ), lipnice luční ( Poa pratensis ), psineček obecný ( Agrotis canina ), p. rozkladitý ( A. capillaris ) aj.
Vývoj. 2-3 generace (duben – červen, červen – srpen, září – říjen). Vajíčka kladena jednotlivě, samička není při kladení vybíravá (klade i na suchá stébla atd.). Vývojový cyklus je poměrně složitý, protože jen některé larvy letní generace se vyvíjejí natolik rychle, aby se zakuklily a dokončily vývoj ještě na podzim; většina ”letních” housenek přezimuje a dokončí vývoj až na jaře následujícího roku. Generace se navíc mohou překrývat, jejich počet se může lišit podle nadmořské výšky. Housenka pravděpodobně nemá pravou diapauzu tj. larvy mohou přijímat potravu i během mírného počasí v zimních měsících. Stadium kukly trvá ca 3 týdny.
Chování. Pozoruhodná variabilita párovacích strategií učinila z okáče poháňkového modelový druh pro etology. Samice se zřídka páří více než jednou za život. Samci periodicky střídají vyčkávací strategii, kdy střeží teritoria, a aktivní patrolování nad relativně rozsáhlými plochami biotopů (stovky čtverečních metrů). K většině páření však dochází v teritoriích (teritoriální samci jsou úspěšnější). Přechod mezi teritoriálním a patrolovacím chováním závisí na teplotě (teritorialita spíše při nižších teplotách, kdy samci střeží teritorium a současně se vyhřívají). Samčí teritoria jsou navíc často, zvláště při větší denzitě jedinců na lokalitě, koncentrována u nápadných bodů, jako jsou nízké keře nebo trsy vyšších trav; svá drobná teritoria zde může obhajovat i několik desítek samců. Čerstvě vylíhlé samice se k takovým místům přilétají pářit, agregace samců jim nenabízejí žádné jiné ”zdroje” než vlastní páření (umožňují jim ”vybírat si” z většího počtu samců najednou: samice před pářením charakteristicky krouží okolo agregace samců). Jedná se vlastně o obdobu ”arénového toku” některých ryb nebo ptáků či ”pářících rojů” některých dvoukřídlých, jev pro nějž se vžil původně švédský termín ”lek”. (Lek je u motýlů vůbec nejpodrobněji prostudován právě na okáči poháňkovém).
Podobné druhy v ČR. Okáč stříbrooký ( Coenonympha tullia ).
Rozšíření v ČR. Všude rozšířený a hojný kromě nejvyšších hor.
Ohrožení a ochrana. Druh není ohrožen. Kombinace vyčkávací a patrolovací strategie, spolu s faktickou všudypřítomností živných rostlin, zajišťuje, že okáč poháňkový rychle osídluje nové biotopy, přestože jedinci jsou relativně sedentární. Ideálními stanovišti jsou krátkostébelné, někdy i sešlapávané trávníky, díky čemuž druh žije například i na travnatých plochách na perifériích měst.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samice,Rokytnice v O.h.,9.8.2014.Foto V.Hotárek
Samice,Rokytnice v O.h.,9.8.2014.Foto V.Hotárek
Samec,Brno,20.6.2015.Foto V.Hotárek
Samec,Brno,20.6.2015.Foto V.Hotárek
Severní Čechy, 2007. Foto M. Chvátil
Severní Čechy, 2007. Foto M. Chvátil
Samec, Čechy, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samec, Čechy, 2005. Foto M. Vojtíšek

Kopulace

Kopulace, vlevo samice, Mohelno, 2006. Foto M. Vojtíšek
Kopulace, vlevo samice, Mohelno, 2006. Foto M. Vojtíšek
---