určovací klíč (PDF, 735,1kB) >>>   

Soumračník skořicový - Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804)


Synonymum: sao (Hübner, 1803)
Rozpětí křídel: 23-25 mm, délka předního křídla: 11-12 mm
Areál. Atlantomediteránní. Severní Afrika, Pyrenejský poloostrov přes Francii, Itálii, na severu až po jižní Belgii, střední Polsko, na východě zasahuje do Maďarska, Slovenska a západní části Balkánského poloostrova. Ve starší literatuře je jeho rozšíření udáváno chybně, na východě bývá zaměňován s příbuzným soumračníkem kruhoskvrnným (Spialia orbifer).
Biotopy v ČR. Skalnaté stepi na bazických podkladech, nejčastěji na vápencích, méně na spraších či bazických vulkanitech, k jihu exponované krátkostébelné stepní stráně a opukové bílé stráně. Vyžaduje místa s nezapojeným drnem, často pohyblivý substrát a kamenité droliny. Osídluje také vápencové lomy a železniční náspy v sousedství xerotermích lokalit.
Živná rostlina housenek. Krvavec menší (Sanguisorba minor).
Vývoj. Dvougenerační (květen – červen, červenec – srpen), ve vyšších polohách jednogenerační (květen – červenec). Ve velmi teplých letech na jižní Moravě nově ve 3. generaci v září (Pálava, 19.9.2018, V. Hula observ). Vajíčka kladena jednotlivě do květenství živné rostliny. Mladá larva se živí květy, později provádí žír na listech a žije solitérně ve spředeném listě a přezimuje. Kuklí se ve svinutém listě na bázi stonku živné rostliny.
Chování. Nedostatečně popsáno. Imága snadno unikají pozornosti. Létají rychle, nízko při zemi, usedají na osluněné kameny a plošky se sešlapanou nízkou vegetací. Taková místa obsazují samci svými teritorii. Tvoří uzavřené, sedentární a často početné populace (např. Pálava).
Podobné druhy v ČR. Soumračník jahodníkový (Pyrgus malvae), s. kruhoskvrnný (Spialia orbifer).
Rozšíření v ČR. Velmi lokální druh, vyskytuje se především v teplých oblastech nížin a pahorkatin českého a moravského termofytika a dále na několika izolovaných stanovištích v jižních Čechách a na střední a severovýchodní Moravě (Štramberk, PR Svinec, Vsetínsko). Vymizel v západních a celých východních Čechách a na severní Moravě.
Ohrožení a ochrana. Ohrožený. Soumračník skořicový je typickým druhem nejranějších sukcesních stádií bezlesých stanovišť. Management omezený pouze na odstraňování náletových dřevin a mozaikovité sečení nemůže zajistit dostatečnou plochu krátkostébelného trávníku a místa se sporým vegetačním krytem. Proto je na takových biotopech vhodné prosazovat přechodnou pastvu (především kozy), mozaikovitě narušovat rostlinný kryt sešlapem až na horninu nebo přímo vystřelovat nové skalnaté partie trhavinou. Druh obývá výslunné terasy činných i opuštěných vápencových lomů. Po ukončení těžby je nutné zajistit na takových místech citlivou revitalizaci a zachovat co největší podíl prudkých stěn a na holou skálu odkrytých teras, kde se další sukcesní procesy zablokují (tzn. nenavážet zeminu a nezalesňovat).


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samice, Brno, 2007. Foto M. Vojtíšek
Samice, Brno, 2007. Foto M. Vojtíšek
Samec, Brno, 2007. Foto M. Vojtíšek
Samec, Brno, 2007. Foto M. Vojtíšek
Samice, Brno, 2007. Foto M. Vojtíšek
Samice, Brno, 2007. Foto M. Vojtíšek
Samice, Brno, 2007. Foto M. Vojtíšek
Samice, Brno, 2007. Foto M. Vojtíšek
Samec, Čechy, 2005. Foto M. Vojtíšek
Samec, Čechy, 2005. Foto M. Vojtíšek
---