určovací klíč (PDF, 657,1kB) >>>   

Soumračník jitrocelový - Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)


Délka předního křídla: 13-15 mm
Areál. Holarktický. Od Pyrenejí přes střední a severní Evropu až k polárnímu kruhu, dále pak přes východní Evropu, Střední Asii, Sibiř až po Japonsko a Severní Ameriku.
Biotopová vazba. Vlhké údolní louky, lesní louky, paseky, průseky a lesní lemy. Vyskytuje se také na rašelinných loukách a lesostepích. Osídluje plochy pozdější sukcesní stanoviště po ukončení těžbě v lomech či pískovnách, někdy i rekultivovaná území, často podél vodotečí a umělých vodních ploch.
Živná rostlina housenek. Řada druhů ”širokolistých travin” (Poaceae), především bezkolenec modrý (Molinia caerulea), z dalších trav třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), bojínek luční (Phleum pratense), srha laločnatá (Dactylis glomerata) aj.
Vývoj. Jednogenerační (začátek května – začátek července). Vajíčka kladena jednotlivě na čepele listu živné rostliny, v polostínu na trsy trav dostatečně zásobené živinami. Larva žije solitérně v ruličce spředené z listu. Na podzim si vytváří hibernakulum z 3-4 spředených listů trav, kde přezimuje.
Chování. Autekologie byla zkoumána pouze na populacích na hranici areálu ve Skotsku. Samci vyčkávají na proletující samice na vrcholcích osluněné vyšší vegetace především v poledních hodinách (časná dopoledne a podvečery tráví sáním nektaru). Na takových místech si vyčleňují teritoria, odkud atakují každý kolem letící hmyz až do vzdálenosti 4 metrů. Po pronásledování samec krátce přelétne svůj okrsek a vrací se opět na svou pozorovatelnu. Teritoria jsou neměnná často po několik let a slouží několika následným generacím samečků. Nejdůležitějším faktorem pro výběr teritoríí je celodenní sluneční svit: ten zaručuje v chladných jarních měsících rychlé vystartování k objektu zájmu. Samice létají delší vzdálenosti mezi jednotlivými teritorii a hledají vhodná místa ke kladení. Druh tvoří, alespoň ve Skotsku, uzavřené, často však početné populace. Ve střední Evropě, kde expandoval na nová stanoviště, bude disperzní schopnost zřejmě větší než na Britských ostrovech.
Podobné druhy v ČR. Soumračník severní (Carterocephalus palaemon).
Rozšíření v ČR. V současnosti velmi rozšířený od aluvií řek v nížinách až po vysoké polohy (v Hrubém Jeseníku do 1200 m n. m.). Do 50. let 20. století byl považován za velice lokální druh a v některých oblastech dokonce zcela chyběl (např. severovýchodní Morava).
Ohrožení a ochrana. Druh u nás není v současnosti ohrožen. Ve Skotsku bylo zjištěno, že mu vyhovují ekotonová stanoviště na nivních půdách s dostatkem živin. To by mohlo korespondovat se skutečností, že soumračník jitrocelový dnes obývá neobhospodařované pozemky a okraje lesů v blízkosti dříve intenzivně hnojených kulturních luk. Vhodným manamegentem se zdá být mozaikovité sečení, které zachová pestrou strukturu vysokobylinné a nižší květnaté vegetace.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samec, Krušné hory, 2007. Foto M. Vojtíšek
Samec, Krušné hory, 2007. Foto M. Vojtíšek
Samice, Praha, 2007. Foto M. Vojtíšek
Samice, Praha, 2007. Foto M. Vojtíšek
Samice, Pálava, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samice, Pálava, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samec, NP Podyjí, 2004. Foto M. Vojtíšek
Samec, NP Podyjí, 2004. Foto M. Vojtíšek

Kopulace

Kopulace,samice vlevo,Břeclav,11.5.2015.Foto V.Hotárek
Kopulace,samice vlevo,Břeclav,11.5.2015.Foto V.Hotárek
Kopulace, vlevo samice, ČR. Foto V. Vrabec
Kopulace, vlevo samice, ČR. Foto V. Vrabec
---