určovací klíč (PDF, 981,6kB) >>>   

Okáč kostřavový - Arethusana arethusa (Denis & Schiffermüller, 1775)


Délka předního křídla: 21-25 mm
Areál. Západopalearktický. Maroko, Španělsko, Francie, severní Itálie a dále přes jih střední Evropy a Panonskou nížinu na Balkán, jižní Rusko, Turecko, střední Asie po Ťan-Šan.
Biotopová vazba. Stepní až lesostepní, případně skalnaté biotopy jižní Moravy na písčitých, vápencových, sprašových i vulkanických podkladech.
Živná rostlina housenek. Z ČR konkrétní údaje chybí, uvádí se sveřep vzpřímený ( Bromus erectus ) a různé druhy kostřav ( Festuca spp.).
Vývoj. Jednogenerační (konec července – září). Vajíčka kladena jednotlivě, přezimuje housenka, stadium kukly trvá jen 2-3 týdny.
Chování. Přestože jeho kolonie bývají izolované a plošně omezené, jedná se o zdatného letce. Disperzní schopnosti ani populační struktura nebyly dosud studovány. Samci se líhnou dříve než samice, poslední samice lze v terénu zastihnout dlouho do podzimu. Na vhodných lokalitách může dosahovat vysokých populačních hustot (Hády u Brna: stovky jedinců na hektar). Výrazně heliofilní, za zamračeného počasí a navečer tvoří agregace ve vysoké trávě, odkud jej lze vyplašit.
Podobné druhy v ČR. Okáč metlicový ( Hipparchia semele ).
Rozšíření v ČR. V současnosti severní hranice jeho panonského rozšíření v Moravském krasu. Dosud silné populace v oblasti vátých písků na Hodonínsku, na Čejčsku, v Pavlovských vrších, na stepních lokalitách NP Podyjí a v údolích Jihlavy a Oslavy. Vyhynul na střední Moravě (oblast Kosíře), v okolí Nového Jičína a na Tišnovsku.
Ohrožení a ochrana. Ohrožený. Většina velkých populací je v současnosti chráněna v rezervacích stepních a lesostepních biotopů. Potenciální nebezpečí pro něj představují sukcesní změny na lokalitách směrem ke křovinám a eventuálně lesním porostům, toto nebezpečí se však nezdá být příliš akutní, bude-li pro lokality zajištěn management spočívající v blokování sukcese. V oblasti Hádů u Brna zjištěno, že na rozdíl od mnoha jiných stepních motýlů neosídluje raně sukcesní xerotermní stanoviště například v opuštěných lomech. Jižněji (Maďarsko) nejsou jeho nároky tak vyhraněné (žije např. na loukách, okrajích silnic apod.). Autekologický výzkum druhu je navýsost žádoucí.


- výskyt do roku 1950, - výskyt 1951-1980, - výskyt 1981-1994, - výskyt 1995-2001

Fotogalerie

Imága

Samec, Pálava, 2007. Foto M. Vojtíšek
Samec, Pálava, 2007. Foto M. Vojtíšek
Samice, Pálava, 2007. Foto M. Vojtíšek
Samice, Pálava, 2007. Foto M. Vojtíšek
Samec, Pálava, 2007. Foto M. Vojtíšek
Samec, Pálava, 2007. Foto M. Vojtíšek
Jižní Morava, 2006. Foto Z. Hanč
Jižní Morava, 2006. Foto Z. Hanč
Samec, Slovensko. Foto M. Hrouzek
Samec, Slovensko. Foto M. Hrouzek

Kopulace

Kopulace,Pouzdřany,8.8.2015.Foto V.Hotárek
Kopulace,Pouzdřany,8.8.2015.Foto V.Hotárek
---