Kniha Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management

Konvička M., Beneš J., Čížek L. (2005): Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management. Sagittaria, Olomouc. 127 stran
Ke stažení
PDF text
PDF příloha

Hmyz s téměř 30 000 u nás známými druhy tvoří drtivou většinu biologické rozmanitosti naší přírody, podstatná část tohoto bohatství je vázána na různé typy bezlesých stanovišť. Louky, pastviny, stepní lada, mokřady, úhory či písčiny v tradičně obhospodařované krajině hostily nepřeberné počty druhů, z nichž většina dnes ustupuje a vymírá vinou ztráty stanovišť, intenzifikace zemědělství a sukcesních
změn. Ochrana přírody tyto ztráty dosud nedokáže zastavit. Navzdory nemalým vynakládaným prostředkům selhávají jak tradiční ochrana vybraných společenstev v síti chráněných území, tak i modernější snahy chránit ekologickou integritu na úrovni krajiny. V publikaci autoři analyzujují příčiny této krize, jimiž jsou nedostatečné pochopení stanovištních nároků a demografických zvláštností bezobratlých živočichů, a snaží se nabídnout řešení. Postupují od péče o izolované zbytky stanovišť (maloplošná chráněná území) k chraně na úrovni krajiny. Nemalý prostor je věnován problematice ekologických dotací v zemědělství a ochraně fauny netradičních, člověkem narušených stanovišť.

 
---