Pokyny pro mapovatele - denní motýli

Základem mapování je záznam Vašich pozorování denních motýlů do přiložených škrtacích listů. Těch je několik různých typů, vhodných pro různé intenzity mapování.

Škrtací list souhrnný – Jeden list je určen pro údaje z jedné lokality. Umožňuje ale zadávat i údaje z období před rokem 2002, tedy údaje z Vašich starších pozorování, terénních zápisků, případně sbírek.

Škrtací list podrobný – Opět je určen pro údaje z jediné lokality, a pouze ze současnosti (počínaje rokem 2002). Umožňuje zapisovat separátně každou návštěvu na lokalitě, proto jej využijete pro místa, kde se pohybujete pravidelně, jako je okolí bydliště, chaty, chalupy, atd. Zapisuje se do něj i datum pozorování a přibližná početnost motýlů.

Škrtací list náhodný – umožňuje zadávat větší počet lokalit na jediný list. Používejte jej pro záznamy z lokalit, odkud máte jen několik málo pozorování nebo sbírkových dokladů, takže by se nevyplatilo zakládat pro ně celý škrtací list.

Škrtací list pro veřejnost – je určen pro mapovatele, kteří si netroufají mapovat všechny naše druhy. Obsahuje proto výběr hojnějších nebo snadno poznatelných motýlů, uvedených pouze českými názvy. I tyto záznamy jsou velmi cenné, protože nám pomohou pokrýt málo prozkoumané oblasti republiky.

Je samozřejmě na Vás, které škrtací listy budete v jednotlivých případech používat a kterým dáte přednost – všechny údaje budou do mapování zahrnuty.

Vlastní vyplňování

Přítomnost druhu se zaznamenává přeškrtnutím políčka – X -, nebo, ve škrtacím listu podrobném, číslem, které vyjadřuje přibližný odhad početnosti.

POVINNÉ ÚDAJE PROECHNY ŠKRTACÍ LISTY:

 • Celé jméno, aktuální adresa mapovatele a telefonický nebo e-mailový kontakt. Jsou povinné pro první Vámi zaslaný škrtací list, jeho zasláním se přihlašujete k odběru dalších informačních materiálů. Na další Vámi zaslané listy stačí uvádět Vaše jméno.
 • Lokalita. Tou se rozumí nejbližší katastr, případně jiné jednoznačně definované zeměpisné určení jako všeobecně známý vrchol (Říp, Sněžka, Praděd…) či přesný název chráněného území.
 • Záznamy přítomnosti druhů.

NEPOVINNÉ ÚDAJE PROECHNY ŠKRTACÍ LISTY:

 • Bližší specifikace lokality – lze blíže specifikovat slovy (například “stepní stráň 1,5 km severně od obce”, “údolí řeky Ohře”) nebo uvést zeměpisné souřadnice.
 • Bývalý okres – slouží pro kontrolu duplicit v názvech zejména menších obcí.

ŠKRTACÍ LIST SOUHRNNÝ

 • výskyt druhů se uvádí přeškrtnutím příslušného pole křížkem
 • údaje z minulosti se uvádějí po obdobích, údaje po roce 2004 podle jednotlivých let, nebo jediným křížkem vyjadřujícím výskyt v současnosti.

Nepovinné údaje:

Faunistický čtverec: podle síťové mapy pro faunistické mapování.

Původ údajů: buď se jedná o Vaše vlastní údaje, nebo o hlášení kolegů, údaje z cizích sbírek a muzeí. Ve druhém případě uveďte co nejvíc podrobností jako název muzea, majitele sbírky a podobně. Pocházejí-li Vaše údaje z více zdrojů (vlastní sbírka, muzeum apod.), můžete zaškrtnout více políček.

Typ biotopu: zaškrtněte jeden či více typů biotopů, které se na lokalitě a v jejím okolí nacházejí. V případě více zaškrtnutých biotopů jeden převažující podtrhněte.

ŠKRTACÍ LIST PODROBNÝ

 • uvádějí se údaje ze současnosti (od roku 2004) a z častěji navštěvované lokality.
 • ke každému pozorování je nutné uvést co nejpřesnější datum (v ideálním případě den, stačí však i měsíc).
 • výskyt zaznamenávejte číslicemi, které udávají relativní početnost:
  1. jediný exemplář
  2. výskyt ojedinělý, pozorováno do 10 motýlů
  3. výskyt početný, pozorovány desítky motýlů
  4. výskyt masový, pozorovány stovky až tisíce motýlů

Pokud si nejste jisti početností, stačí příslušná políčka přeškrtnout křížkem.

Nepovinné údaje:

Faunistický čtverec: podle síťové mapy pro faunistické mapování.

Typ biotopu: zaškrtněte jeden či více typů biotopů, které se na lokalitě a v jejím okolí nacházejí. V případě více zaškrtnutých biotopů jeden převažující podtrhněte.

ŠKRTACÍ LIST NÁHODNÝ

 • slouží pro záznamy z lokalit, kde jste pozorovali několik málo motýlů, pro ojedinělá hlášení lidí z Vašeho okolí nebo pro ojedinělé záznamy ze sbírek, pro něž by nemělo smysl vyplňovat celý škrtací list
 • čísla v záhlaví sloupců označují jednotlivé lokality, výskyty druhů se uvádí přeškrtnutím příslušného pole křížkem
 • na druhou stranu uveďte k číslům, které odpovídají číslům sloupců, lokalitu, datum (stačí alespoň přibližně – např. měsíc a rok, pouze, dekáda apod.), faunistický čtverec a případnou bližší specifikaci lokality

ŠKRTACÍ LIST PRO VEŘEJNOST

 • obsahuje výběr snadno poznatelných druhů s českými názvy. Kolonka další druhy však samozřejmě umožňuje vepsat i další motýly, které mapovatel pozoroval a rozezná.
 • záznamy o výskytu se opět uvádějí přeškrtnutím příslušného políčka křížkem
 • na každý list lze uvést více lokalit. Povinnými údaji jsou lokalita a datum, datum však stačí přibližné (měsíc, rok, rozmezí let nebo dekáda).

DALŠÍ INFORMACE

SEZNAM DRUHŮ

 • názvy druhů odpovídají atlasu Beneše a kol. (2002). Ve škrtacích listech nejsou vyhynulé druhy, ale je zde několik volných kolonek pro zápis případných překvapivých nálezů.
 • škrtací listy souhrnný, podrobný a náhodný zohledňují dvojice obtížně identifikovatelných druhů. Jde o druhy, jejichž přesné určení zpravidla zvládnou jen specialisté. Narazíte-li na takové druhy, a nejste si jisti určením, zapisujte je jako nerozlišené dvojice ( Leptidea sinapis-reali, Colias hyale-alfacariensis, Plebejus idas-argyrognomon, Maculinea alcon-rebeli, Aricia artaxerxes, Pseudophilotes baton-vicrama, Cupido alcetas-decoloratus, Melitaea aurelia-britomartis a druhy z okruhu Pyrgus alveus compl. (jde o druhy Pyrgus alveus, Pyrgus trebevicensis a Pyrgus armoricanus). Pouze v případě, že jste si určením takových druhů naprosto jisti (provedli jste preparaci genitálií, nebo byl dokladový kus revidován specialistou), zaškrtávejte je zvlášť jako jednotlivé druhy v kolonkách označených tučným “det“.

Soubory ke stažení:

Škrtací list souhrnný (57.0 kB)
Škrtací list podrobný (57.0 kB)
Škrtací list náhodný (49.1 kB)
Škrtací list pro veřejnost (30.2 kB)

 
---