Mapování motýlů České republiky - souhrn za rok 2013

Beneš J.(1), Konvička M. (1,2)

(1) Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice
(2) Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, katedra zoologie, České Budějovice

V roce 2013 se uzavřela další etapa (2002-13) celostátního mapování motýlů České republiky organizovaná Entomologickým ústavem AV ČR. Pro denní bude publikován třetí Atlas rozšíření denních motýlů České republiky – první mapování motýlů bylo započato Společností pro ochranu motýlů v roce 1992 (Kudrna 1994, Beneš et al. 2002). Pro vybrané čeledi velkých nočních motýlů pak bude poprvé publikován Proatlas rozšíření ČR. K 15.1.2014 obsahuje databáze Mapování motýlů ČR (spravovaná ENTÚ, BC AV ČR) 1 165 718 údajů – z toho denní motýli 628 241 záznamů (v období do roku 2001: 282 106 záznamů, v letech 2002-13: 346 135 záznamů), velcí noční motýli 262 979 (v období do roku 2001: 168 929, v letech 2002-13: 94 050), ostatní skupiny motýlů (především čeledi Noctuidae, Geometridae a Nolidae) 274 362 záznamů.

V posledních 10 letech se tedy mapovací úsilí opět zintenzívnilo kvantitativně i kvalitativně (první Atlas rozšíření denních motýlů obsahoval 55 000 nálezových údajů, druhý 151 000 údajů). Nálezová data pochází od ca 600 mapovatelů, z monitoringu lokalit evropsky významných druhů, cíleného mapování málo probádaných faunistických kvadrátů, z podrobného mapování některých regionů (Krkonoše, Beskydy, Podyjí, Bílé Karpaty aj.), inventarizací chráněných území, transektového monitoringu motýlů, excerpcí literatury a muzejních i soukromých sbírek. Část dat pochází z Nálezové databáze AOPK ČR (NDOP), kde jsou nově k dispozici státní ochraně přírody recentní nálezová data z databáze Mapování motýlů ČR.

V poslední dekádě se stav populací některých kriticky ohrožených druhů nadále zhoršoval. Z denních motýlů se na hranici vymření dostal okáč šedohnědý (Hyponephele lycaon), v posledních letech je již ověřen pouze ze dvou aktivních vojenských újezdů. Nově se stali hnědásek květelový (Melitaea didyma) a modrásek komonicový (Polyommatus dorylas) nezvěstnými v Čechách, stejně jako okáč metlicový (Hipparchia semele), bělásek ovocný (Aporia crataegi) a modrásek východní (Pseudophilotes vicrama) vymizeli na Moravě. Některé druhy naopak nově expandují celorepublikově – ohniváček černočárný (Lycaena dispar), modrásek štírovníkový (Cupido argiades), soumračník černohnědý (Heteropterus morpheus), bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla), v Čechách pak především bělásek ovocný (Aporia crataegi), na Moravě modrásek tolicový (Cupido decoloratus) a perleťovec ostružinový (Brenthis daphne). Po desítkách let se v Čechách i na Moravě vracejí do krajiny perleťovec prostřední (Argynnis adippe), otakárek ovocný (Iphiclides podalirius) či modrásek tmavohnědý (Aricia agestis). V posledních dekádě přibylo hlášení také k některým vzácným migrantům jako např. perleťovec červený (Argynnis pandora). V roce 2013 byl po 9 letech v ČR znovu nalezen řadu let nezvěstný hnědásek diviznový (Melitaea phoebe).
Na základě aktuálních poznatků ve změnách rozšíření jsme aktualizovali Červený seznam denních motýlů. Výrazně pozměněn bude Červený seznam vybraných čeledí velkých nočních motýlů, kde poprvé budou zařazeny druhy na základě dat z mapování. Mapování motýlů a cílený monitoring ohrožených druhů bude pokračovat i po roce 2013, postupně se začínají zpracovávat i data k dalších čeledím nočních motýlů (Noctuidae, Geometridae aj.).

Financováno GAČR (P505/10/2167) a Agenturou ochrany přírody.

 
---