Mapování motýlů České republiky – souhrn za rok 2008

Intenzita mapování za všechna období. Vlevo denní motýli, vpravo velcí noční motýli.
Denni motýli Velcí noční motýli

Mapování motýlů České republiky organizované pracovníky Entomologického ústavu AV ČR se oproti roku 2006 opět zintenzívnilo kvantitativně i kvalitativně. K 30.4.2009 obsahovala databáze Mapování motýlů ČR spravovaná Entomologickým ústavem AV ČR celkem 403’009 údajů. Z toho připadá 334’891 záznamů k denním a 68’118 k velkým nočním motýlům (tzv. Macrolepidoptera bez čeledí Geometridae, Noctuidae a Sesiidae). Významně vzrostl i počet mapovatelů – koncem roku 2008 evidujeme již 424 spolupracovníků (oproti 200 v roce 2006), jejichž hlášení jsou opět nejdůležitějším zdrojem dat. V letech 2007-8 výrazně pokročila excerpce muzejních sbírek, zaměřená především na skupinu velkých nočních motýlů. Moravská muzea byla již zpracována všechna, práce v českých muzeích pokračují pomaleji, přesto je již excerpována většina, včetně základní sbírky Národního muzea v Praze. Velmi intenzivně probíhá také databázování literárních pramenů a sbírkových kartoték. Významným zdrojem dat zůstává nadále každoroční monitoring evropsky významných druhů, regionální mapovací projekty a inventarizace maloplošných chráněných území.

Intenzita mapování po roce 2001. Vlevo denní motýli, vpravo velcí noční motýli.
Denni mytyli od r. 2001 Velcí noční motýli po r. 2001

V roce 2007 byly zprovozněny webové stránky Mapování a ochrana motýlů ČR -www.lepidoptera.cz , které kromě informací k mapovaní obsahují i atlas denních motýlů, v srpnu 2008 jsme zde také zveřejnili Klíč k určování denních motýlů a vřetenušek (rod Zygaena) a nadále provozujeme pro zájemce determinační servis. V únoru 2008 byla uvolněna zkušební verze internetového rozhraní pro přístup do databáze. Nyní tuto aplikaci používá omezený okruh pracovníků. Uvolnění aplikace pro širší veřejnost bude probíhat v několika postupných krocích během roku 2009. V budoucnosti by se mělo dosáhnout stavu, kdy většina pravidelných mapovatelů bude zadávat své údaje pomocí této aplikace.

Nastaly také změny v počtu druhů denních motýlů ČR, nově přibyl soumračník Spialia orbifer – bylo revidováno několik muzejních a jeden recentní nález na Moravě (J. Němý), po 50 letech byla na východně Moravě opět zjištěna babočka Nymphalis xanthomelas (P. Tomáš), nově jsme ji zařadili mezi vzácné migranty. Naopak v EU chráněný žluťásek Colias myrmidone nebyl přes intenzivní hledání v letech 2007-8 zjištěn vůbec a řadíme ho nyní mezi druhy nezvěstné. Situace většiny kriticky ohrožených druhů je nadále tristní, nově např. přibyl mezi nezvěstné druhy na Moravě Erebia aethiops, marně bylo také v CHKO Beskydy pátráno po okáči Lasiommata petropolitana (motýla již definitivně řadíme mezi druhy vyhynulé). Naopak nadále v posledních teplých letech pokračují expanze či návraty některých druhů: nově např. na severní Moravě a ve Slezsku Aricia agestis a Satyrium acaciae či Melitaea cinxia v Beskydech a na střední Moravě.

V roce 2009 bude prioritou publikování Proatlasu rozšíření velkých nočních motýlů, data budeme zpracovávat do poloviny letošního roku a proto máme nadále zájem o další nálezové údaje. Stále však probíhá mapování denních motýlů, jehož cílem je především důkladné probádaní celého území republiky v období 2002-2012 (v roce 2012 plánujeme nový atlas rozšíření), výzkum by se měl zaměřit především na lepidopterologicky málo navštěvované regiony.

 
---